நிலவில் நான்

நிலவில் நான் கதை – சாயி சஞ்சனா நரேஷ் கயல் அறிவியல் வகுப்பில் மிகவும் உற்சாகமாக இருந்தாள்! ஆசிரியர் நிலவைப்பற்றி நிறைய தகவல்களை சொல்லிக்கொண்டிருந்தார். “நிலவு, பூமியின் இயற்கையான துணைக்கோள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? நிலவின் ஈர்ப்பு பூமியைவிட ஆறு மடங்கு குறைவு, எனவே நாம் நிலவுக்குச் சென்றால் எடை குறைவாக உணர்வோம் ! அதுமட்டுமில்லை நாம் நிலவில் சீராக நடக்க முடியாது. குதித்தும், தாவியும்தான் செல்லமுடியும்! ” “தவளை போலவா ஐயா!” என்று கயல் வியப்புடன் கேட்டதும்,ஆசிரியர் சிரித்துவிட்டார்….

What Is The Weather Like?

What is the weather like today? It is sunny. What is the weather like today? It is hot. What is the weather like today? It is cloudy. What is the weather like today? It is raining. What is the weather like today? It is windy. What is the weather like today? It is snowing. What…

Our World Without Vegetables

OUR WORLD WITHOUT VEGETABLES Once upon a time, there lived a brother and a sister named Tim and Jane. Tim and Jane loved singing, dancing, playing, jumping, sleeping and everything in this world. But they did not like VEGETABLES!!! How they wished that their world had no vegetables! A fairy god mother who was passing…

Green, Green Froggy

Green, Green Froggy, Green, Green Peas. Green, Green Turtle, Green, Green Leaves. Red, Red Apples, Red, Red Rose. Red, Red Colors, On the funny clown’s nose. Blue, Blue Water, Blue, Blue Sky, Blue, Blue Birdies, And Blue, Blueberry Pie. Yellow, Yellow Pineapple, Yellow, Yellow Sun. Yellow, Yellow Bees, Having Fun. Purple, Purple Violets, Purple, Purple…

Popo the seed

POPO, A SMALL SEED I am Popo, the seed. I live in a box. The box belongs to my friend, Neil, who is five years old. Bobo, my father, is a big tree in the garden. We talk everyday. Dad said that one day I will grow into a big tree, just like him. He…

Look at the Animals

Look at the animals on the farm. Each makes a special sound. I hear the cows going moo, moo, moo. Can you make that sound? I hear the ducks going quack, quack, quack. Can you make that sound? I hear the chickens going cluck, cluck, cluck. They are dancing all around. I hear the horses…

ਦਰੱਖ਼ਤ

ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਰੱਖ਼ਤ ਹੈ| ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ’ ਤੇ ਉੱਗਿਆ ਹੈ| ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੈ| ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੈ| ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਰੱਖ਼ਤ ਹੈ| ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ’ ਤੇ ਉੱਗਿਆ ਹੈ| ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ| ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੈ| ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੈ| ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਰੱਖ਼ਤ…

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ

ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ| ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ| ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਨ| ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਹਨ| ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਜਾਣਦੇ ਹੋ| ਮੈਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ| ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੱਕ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸੁੰਘ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ|…

ਹਵਾ

ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਗਿੱਲਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੈ ਹਵਾ| ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡਾ ਥੋੜੀ ਹੱਡੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਹਵਾ, ਹਵਾ| ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਦੇ, ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹਵਾ| ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ, ਬੱਦਲ ਆਏ ਆਈ ਹਨੇਰੀ,…

My Biggest Dream to be an Inventor

My Biggest Dream to be an Inventor -By Aditya 4th Grader Neerja Modi  (Jaipur) One day while playing football at my friend’s house my friend suddenly fell down and got hurt. On inquiring what had happened, he narrated all his previous incidents when he got hurt while playing. While sympathizing with him I got a…